Đề xuất quy định chuẩn mực Thẩm định giá doanh nghiệp

325 lượt xem

Bộ Tài chính đang trình Chính phủ về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thẩm định giá doanh nghiệp. Các chuẩn mực trên sẽ được áp dụng cho Thẩm định viên, công ty thẩm định giá đủ điều kiện pháp lý, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động dịch vụ thẩm định giá.

quy định thẩm định giá, chuẩn mực tham dinh gia doanh nghiep, dinh gia doanh nghiep, bo tai chinh

Quy định chuẩn mực khi sử dụng dữ liệu thông tin đầu vào

Nhằm hoàn thiện các quy định về chuẩn mực thẩm định giá cho các thẩm định viên, công ty thẩm định giá trong hoạt động nghiệp vụ, Bộ Tài chính đã xây dựng các Dự thảo thông tư quy định chuẩn mực thẩm định giá tài sản, trong đó có Chuẩn mực thẩm định giá Doanh nghiệp.

Theo dự thảo Thông tư, đối tượng áp dụng là thẩm định viên về giá, doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật về giá; tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động thẩm định giá Nhà nước theo quy định của pháp luật về giá.

Về việc sử dụng Báo cáo tài chính trong thẩm định giá doanh nghiệp ưu tiên sử dụng báo cáo tài chính đã được kiểm toán, chứng nhận bởi đơn vị kiểm toán độc lập.

Nếu sử dụng báo cáo tài chính chưa được kiểm toán, soát xét, hoặc báo cáo tài chính được kiểm toán, soát xét nhưng không phải là toàn phần thì phải nêu rõ hạn chế này trong phần hạn chế của Chứng thư và Báo cáo thẩm định giá để khách hàng thẩm định giá và người sử dụng kết quả thẩm định giá được biết.

quy định thẩm định giá, chuẩn mực tham dinh gia doanh nghiep, dinh gia doanh nghiep, bo tai chinh

Quy định chuẩn mực khi áp dụng phương pháp thẩm định giá DN

Ngoài chuẩn mực trong sử dụng thông tin, dự thảo Thông tư cũng quy định việc áp dụng cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá doanh nghiệp. Cụ thể, việc áp dụng các cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá doanh nghiệp phải phù hợp với cơ sở giá trị doanh nghiệp và nhận định về trạng thái hoạt động của đơn vị đó tại và sau thời điểm thẩm định giá.

  • Đối với cách tiếp cận từ thị trường, giá trị DN được xác định thông qua giá trị của doanh nghiệp so sánh về các yếu tố: Quy mô; ngành nghề kinh doanh chính; rủi ro kinh doanh, rủi ro tài chính; các chỉ số tài chính hoặc giá giao dịch đã thành công. Phương pháp được sử dụng trong cách tiếp cận từ thị trường là phương pháp tỷ số bình quân và phương pháp giá giao dịch.
  • Đối với cách tiếp cận từ chi phí, giá trị doanh nghiệp được xác định thông qua giá trị các tài sản hữu hình và tài sản vô hình của DN. Phương pháp được sử dụng trong cách tiếp cận từ chi phí là phương pháp tài sản.
  • Đối với cách tiếp cận từ thu nhập, giá trị DN được xác định thông qua việc quy đổi dòng tiền thuần trong tương lai có thể dự báo được về thời điểm thẩm định giá. Phương pháp được sử dụng trong cách tiếp cận này là phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của DN, phương pháp chiết khấu dòng cổ tức và phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu.

Thông tư quy định chuẩn mực thẩm định giá Doanh nghiệp cũng nêu rõ, khi xác định giá trị DN bằng tiếp cận từ thu nhập cần cộng giá trị của các tài sản phi hoạt động tại thời điểm thẩm định giá với giá trị chiết khấu dòng tiền có thể dự báo được của các tài sản hoạt động tại thời điểm thẩm định giá. Trong trường hợp không dự báo được một cách đáng tin cậy dòng tiền của một số tài sản hoạt động thì có thể không dự báo dòng tiền của tài sản hoạt động này và xác định riêng giá trị của tài sản hoạt động này để cộng vào giá trị DN.

Riêng đối với phương pháp chiết khấu cổ tức thì không cộng thêm phần tài sản phi hoạt động là tiền mặt và tương đương tiền.

Quy định kết luận giá trị vốn chủ sở hữu doanh nghiệp

Ngoài các nội dung trên, dự thảo Thông tư nêu rõ việc kết luận về giá trị vốn chủ sở hữu của DN. Theo đó, giá trị vốn chủ sở hữu của DN có thể được xác định thông qua việc tính bình quân có trọng số kết quả của các phương pháp thẩm định giá được áp dụng.

Việc xác định trọng số cho từng phương án dựa trên độ tin cậy của từng phương pháp, thông tin dữ liệu đầu vào, mục đích thẩm định giá, đảm bảo phù hợp với thị trường.

Nguồn: Bộ tài chính

Thông tin liên hệ