Quỹ đất, nguồn vốn sẽ được ưu tiên cho phát triển nhà ở xã hội

79 lượt xem

Nhà nước ưu tiên bố trí quỹ đất, nguồn vốn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển nhà ở xã hội…đây là nội dung mới nhất vừa được nêu rõ trong Chỉ thị số 34 – CT/TW của ban Bí thư Trung Ương về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới.

nhà ở xã hội, quỹ đất phát triển, chỉ thị 34 tw

195.000 căn nhà ở xã hội đã được hoàn thành

Theo thống kê, đến nay cả nước đã hoàn thành xây dựng được 195.000 căn hộ nhà ở xã hội và có khoảng 374.000 căn nhà ở xã hội đã được chấp thuận đầu tư và khởi công, cấp phép xây dựng. Đây là nội dung đã được nêu rõ trong chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư. Cụ thể, chỉ thị có nêu: Trong suốt quá trình đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác phát triển nhà ở cho người dân, nhất là nhà ở xã hội.

Song ngoài những kết quả đã đạt được, hoạt động phát triển nhà ở xã hội cũng được chỉ ra còn các hạn chế như: Nhiều mục tiêu về phát triển nhà ở xã hội trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 không đạt được; nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn chế so với nhu cầu thực tế; giá nhà ở xã hội bình quân còn quá cao so với thu nhập của đối tượng thụ hưởng; công tác quản lý nhà nước về nhà ở xã hội vẫn còn nhiều yếu kém, bất cập.

nhà ở xã hội, quỹ đất phát triển, chỉ thị 34 tw

Đẩy mạnh đa dạng hóa loại hình nhà ở xã hội

Một trong những nội dung được Ban bí thư Trung Ưng nhấn mạnh trong chỉ thị số 34-CT/TW nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phát triển nhà ở xã hội, đó là yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội tăng cường tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội về tính chất, ý nghĩa của công tác phát triển nhà ở xã hội.

Chỉ thị cũng nêu rõ: Phấn đấu đến năm 2030, cả nước xoá bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu; hoàn thành xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp tại khu vực đô thị.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, về mặt quản lý Nhà nước cần xác định phát triển nhà ở xã hội là quyết tâm chính trị, nhiệm vụ quan trọng của Đảng và cả hệ thống chính trị, thể hiện đặc trưng, bản chất tốt đẹp của chế độ ta; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

nhà ở xã hội, quỹ đất phát triển, chỉ thị 34 tw

Thực hiện tốt việc hỗ trợ nhà ở theo các chương trình mục tiêu, nhất là đối với người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở, hộ nghèo ở tại khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi; bảo đảm 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng được chăm lo tốt về nhà ở.

Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho phát triển NOXH

Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan đến nhà ở xã hội, nhất là về cơ chế tài chính, sử dụng nguồn lực, đất đai, đầu tư, đầu tư công, xây dựng, đấu thầu, quy hoạch đô thị và nông thôn, quản lý phát triển đô thị, quản lý và sử dụng tài sản công, chính sách thuế, quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế…

Cụ thể, nhà nước tập trung phát triển nhà ở xã hội cho thuê khu vực đô thị bằng nguồn vốn đầu tư công; đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới phương thức, mô hình quản lý và phát triển nhà ở xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho các địa phương trong phát triển nhà ở xã hội, đi đôi với tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, bảo đảm việc triển khai các dự án nhà ở xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại đúng mục đích…

Nguồn: Tổng hợp Internet

Thông tin về Thẩm định giá